کسانی که دارای مدرک کاردانی بوده و قصد ادامه تحصیل دردوره های کارشناسی را دارند مانند دیگر متقاضیان دوره های کارشناسی اقدام نموده و پس از اخذ پذیرش واحد های گذرانده شده آنها توسط کارشناسان مربوطه مطابقت داده می شود

ضروری است که ترجمه رسمی ریز نمرات واحد های گذرانده شده به همراه ترجمه رسمی شرح دروس می باید ارائه گردد
حداقل معدل شما باید دو ازچهار باشد
حداکثر معادل سازی دروس نهایتا چهار ترم می باشد

:جهت ارسال مدارک به صفحه ارسال مدارک رجوع شود