امروزه در دنیا موسسه های بیشماری وجود دارد که دانشگاه ها را بر اساس معیار های متفاوت رتبه بندی کرده اند. معتبرترین این منابع در حال حاضر رتبه بندی دانشگاهها توسط مجله تایم میباشد. از معیار های مورد سنجش در این رتبه بندی میتوان به کیفت آموزشی ، تعداد مقالات چاپ شده و تعداد دانشجویان خارجی و ... اشاره کرد

EMU - مجله معتبر تایم و رتبه دانشگاه مدیترانه شرقی

در آخرین رتبه بندی انجام شده توسط مجله تایم در سال 2016 دانشگاه مدیترانه شرقی به عنوان تنها دانشگاه قبرس در این رتبه بندی در جایگاه 600-800 دانشگاههای دنیا قرار گرفت. در پیوند زیر میتوانید جزییات را مشاهده نمایید

پذیرش رایگان-داروسازی - قبرس - EMU دانشگاه مدیترانه شرقی

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/eastern-mediterranean-university#ranking-dataset/589595
QS رتبه بندی موسسه

موسسه فوق که قبلا با مجله تایم جهت رتبه بندی دانشگاه ها همکاری داشته و هم اینک به صورت مستقل به رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس معیار هایی شامل کیفیت آموزشی، می پردازد دومین مرجع معتبر در رتبه بندی دانشگاه های دنیا محسوب میگردد. دانشگاه مدیترانه شرقی هم از سال 2012 دارای 3 ستاره کیفیت آموزشی از این موسسه می باشد

پذیرش رایگان-داروسازی - قبرس - EMU دانشگاه مدیترانه شرقیWebometrics رتبه بندی موسسه

رتبه بندی موسسه وبومتریک که مورد استناد بسیاری از دانشگاه های تازه تاسیس قرار میگیرد و اصلا از نظر اعتبار با رتبه بندی مجله تایم قابل قیاس نمی باشد براساس شاخصه های وبسایت دانشگاه شامل حجم وبسایت و فایلها و تعداد مراجعه کننده ها و ... انجام میگردد که در این رتبه بندی شاخص کیفیت آموزشی اصلا مورد بررسی قرار نمیگیرد و داشتن رتبه خوب در این موسسه نشاندهنده کیفیت برتر آموزش نمی باشد و صرفا رتبه وبسایت دانشگاه را بین دانشگاه های جهان نمایش میدهد. در آخرین رده بندی این موسسه وبسایت دانشگاه مدیترانه شرقی در رتبه 1551 قرار گرفت