آزمون زبان دانشگاه مدیترانه شرقی

جهت پذیرش در دانشگاه مدیترانه شرقی نیاز به مدارک زبان انگلیسی نظیرآیلتس و تافل نمی باشد، اما پس از اخذ پذیرش شرکت در آزمون زبان دانشگاه ضروری می باشد
این آزمون در دو مرحله انجام می گیرد

Placement Test آزمون اول یا

این آزمون در چهار بخش و سطح متفاوت طراحی شده است. دانشجویان در هر مقطع و رشته ای باید در ابتدا وارد این آزمون شده و در صورت کسب حد نصاب تعیین شده توسط دانشگاه وارد آزمون بعدی شوند
دانشجویانی که موفق به اخذ حد نصاب نمی شوند باید حداقل یک ترم و حداکثر دو ترم واحدهای زبان انگلیسی را بگذرانند

Proficiency Test آزمون دوم یا

نحوه ارزیابی این آزمون برای رشته های مختلف متفاوت می باشد. در صورت کسب حد نصاب تعیین شده در این آزمون موفق به انتخاب واحد های درسی رشته خود شده و درصورت عدم کسب حد نصاب در کنار واحد های درسی رشته خود ملزم به گذراندن یک یا دو واحد زبان انگلیسی نیز می باشید